Стара Зарора

Членовете които ще ходят на състезанието в Стара Загора, до вторник да преведът 30 лева на сметката на клуб Булет Зона
BG 47 SOMB 9130 1048353201 ОБЩИНСКА БАНКА АД